Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Welkom bij Di Lusso. Via Di Lusso kun je online hoogwaardige en unieke sieraden bestellen.

Deze algemene voorwaarden (de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op de relatie tussen

Van Amelsfoort Sieraden B.V. handelend onder de naam Di Lusso en gebruikers (“Gebruikers”) van haar website

www.di-lusso.nl (de “Website”). Di Lusso biedt haar Website, diensten en producten aan onder de

voorwaarde dat de Gebruiker deze Voorwaarden accepteert.

1 DEFINITIES

1.1 Van Amelsfoort Sieraden B.V. handelend onder de naam di Lusso gevestigd te ‘s-Hertogenbosch en

kantoorhoudende aan Het Sterrenbeeld 42. Golden Gift is ingeschreven bij de Kamer van

Koophandel onder nummer 16052743, wordt ook aangeduid als “wij”.

1.2 Consument: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de Website, diensten en producten.

Consument wordt ook aangeduid als “je”.

1.3 Aanbod: alle producten die worden aangeboden op di-lusso.nl

1.4 Bestelling: de totstandkoming van een order waarbij de Gebruiker een bestelling plaatst op de website en de betaling correct heeft afgerond.

1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen je gebruik kan maken van je herroepingsrecht.

1.6 Herroepingsrecht: het recht en de mogelijkheid van je om binnen de bedenktijd af te zien van de bestelling.

2 GEBRUIK VAN DE WEBSITE

2.1 Door de Website te gebruiken verklaar je 18 jaar of ouder te zijn.

2.2 Je stemt ermee in om volledige, actuele en juiste informatie over jezelf aan ons te geven in

verband met het gebruik van de Website. Je zal jouw contactgegevens, zoals e-mailadres,

actueel houden.

2.3 Je stemt er ook mee in om geen informatie, data of inhoud aan ons of (door) de Website

te verschaffen die onjuist, inaccuraat of incompleet zijn, of die wet- of regelgeving schendt.

Daarnaast ga je akkoord met het volgende:

2.3.1 Je zal geen niet-publieke en/of beveiligde gedeelten van de Website betreden;

2.3.2 Je zal geen virussen, worms, junkmail, spam, kettingbrieven, of ongevraagde aanbiedingen of advertenties van enige soort en voor enig doel versturen; en

2.3.3 Je zal de Website (of enig ander gerelateerd systeem of netwerk) niet onderzoeken, scannen of testen, of enige inbreuk maken op een beveiliging of authenticatie daarvan.

2.4 We kunnen je de toegang tot de Website geheel of gedeeltelijk ontzeggen of stopzetten, als je deze Voorwaarden schendt of op andere wijze een (juridisch) risico voor ons creëert. We zullen je hierover (indien mogelijk) via e-mail informeren. In dergelijke gevallen blijven deze

Voorwaarden van kracht voor zover die naar hun aard en strekking ook na (gedeeltelijke)

ontzegging of stopzetting van toepassing blijven.

3 AANBOD DOOR DI LUSSO

3.1 Het gehele aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden

producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het

aanbod mogelijk te maken voor je. Als wij gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een

waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud.

Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden di Lusso niet.

3.2 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor jou duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

3.3 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,

wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.4 Een aanbod geldt alleen voor de diensten of producten zoals die daarin worden gespecificeerd en niet voor soortgelijke of toekomstige producten of diensten.

4 PRIJS EN BETALING

4.1 Indien je via de Website een bestelling wil plaatsen, zal de prijs van het aanbod op de

betreffende Website getoond worden. Deze prijs is altijd inclusief btw.

4.2 Wij hebben passende technische maatregelen getroffen om de

online betaling veilig te laten verlopen.

4.3 Wanneer het bedrag volledig en juist is betaald, ontvang je ter bevestiging van jouw Bestelling een e-mail op het opgegeven e-mailadres. Wij dragen direct zorg voor de afhandeling van jouw bestelling en je ontvangt jouw product binnen de gestelde termijn.

4.4 Indien er onjuistheden bestaan in verstrekte of vermelde betaalgegevens dan dien je dit zo

snel mogelijk aan di Lusso te melden.

4.5 Voor het gebruik van andere diensten of producten, zal de vergoeding overeengekomen

worden bij aparte overeenkomst.

5 LEVERING

5.1 Wij zullen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

5.2 Als plaats van levering geldt het adres dat je aan di Lusso kenbaar hebt gemaakt.

5.3 Wij zullen ons inspannen om bestellingen met bekwame spoed binnen drie werkdagen te leveren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Voor België geldt een levertermijn van 5 werkdagen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvang je hiervan uiterlijk 30 dagen nadat de bestelling is geplaatst een bericht. Je hebt in dat geval het recht om de bestelling te annuleren.

5.4 Na het annuleren van de bestelling conform omschreven in 5.3 zal di Lusso het bedrag dat je betaald hebt, terugbetalen.

5.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij di Lusso tot het moment van bezorging, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6 HERROEPINGSRECHT

6.1 Je kunt de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen annuleren. Di Lusso mag je vragen naar de reden van herroeping maar je bent niet tot opgave van zijn reden(en) verplicht.

6.2 De 14 dagen bedenktijd gaat in op de dag nadat je het product hebt ontvangen, of als je in

eenzelfde bestelling meerdere producten hebt besteld: de dag waarop je het laatste product

hebt ontvangen. Di Lusso mag, mits je hier voorafgaand aan het bestelproces op

duidelijke wijze over bent geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een

verschillende levertijd weigeren.

6.3 . Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag dat je het product hebt ontvangen,

zendt je het product terug, of overhandig dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Je

dient de terugzendtermijn in elk geval in acht te nemen als je het product terugzendt voordat

de bedenktijd is verstreken.

6.4 Je dient het product terug te zenden inclusief alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door ons verstrekte duidelijke instructies.

6.5 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het

herroepingsrecht ligt bij jou.

6.6 Je draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als wij niet hebben

gemeld dat de je deze kosten moet dragen of als de wij aangeven de kosten zelf te dragen,

hoef je de kosten voor terugzending niet te dragen.

7 VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE BEDENKTIJD

7.1 Tijdens de bedenktijd dien je zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking.

Je zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard en de

kenmerken van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat je het product slechts

mag hanteren en inspecteren zoals je dat in een winkel zou mogen doen.

7.2 Je bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van

een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in artikel 7.1.

7.3 Je bent niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als di Lusso niet

voor of tijdens het afronden van een bestelling alle wettelijk verplichte informatie over het

herroepingsrecht heeft verstrekt.

8 VERPLICHTINGEN VAN DI LUSSO BIJ HERROEPING

8.1 Di Lusso stuurt na ontvangst van het geretourneerde product een ontvangstbevestiging.

8.2 Di Lusso vergoedt het aankoopbedrag dat je hebt betaald voor het geretourneerde product,

binnen 14 dagen volgend op de dag het geretourneerde product ontvangen is. Di Lusso zal pas

terugbetalen wanneer het product is ontvangen.

8.3 Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat je hebt gebruikt, tenzij de je

instemt met een andere methode. De terugbetaling is voor jou kosteloos.

8.4 Als je hebt gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste

standaardlevering, hoeven wij de bijkomende kosten voor de duurdere methode

niet terug te betalen.

  1. ONZE NIEUWSBRIEF

9.1 Om onze nieuwsbrief te ontvangen, dien je bij het plaatsen van een bestelling of op een ander

moment toestemming te geven voor verzending van de nieuwsbrief naar jouw e-mailadres. Op

die manier geef je jouw toestemming om onze nieuwsbrief te ontvangen.

9.2 Je hebt het recht om jouw inschrijving voor de nieuwsbrief op elk moment te annuleren.

Stuur een bericht naar info@di-lusso.nl om jouw inschrijving te annuleren of klik op de relevante uitschrijflink zoals die in elke nieuwsbrief ter beschikking wordt gesteld.

10 PRIVACY

Wij bij di Lusso vinden jouw privacy belangrijk. Wanneer je gebruik maakt van onze Website en het Aanbod, zullen we bepaalde persoonsgegevens van jou verzamelen.

11 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

11.1 Naast (hyper)links naar websites van derde partijen, is Di Lusso de exclusieve eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op en met betrekking tot de Website, zoals – maar niet

beperkt tot – patenten, patentaanvragen, handelsmerken, handelsmerkaanvragen,

dienstmerken, handelsnamen, auteursrechten, handelsgeheimen, licenties, domeinnamen,

know how, eigendomsrechten en processen (“Intellectuele Eigendomsrechten”).

12 BESCHIKBAARHEID VAN DE WEBSITE EN AFWIJZING VAN GARANTIES

12.1 De Website is beschikbaar voor de volgende webbrowsers: Google Chrome, Firefox, Safari

en Internet Explorer. Houd er rekening mee dat bij gebruik via mobiele apparaten, de normale

tarieven van jouw telecomaanbieder (zoals voor datakosten) gewoon van toepassing zijn.

12.2 Di Lusso zal zich inspannen om de (inhoud van de) Website te allen tijde en vrij van fouten beschikbaar te maken, en om deze regelmatig te actualiseren om een zo goed mogelijk beeld te geven van het aanbod. Echter, je erkent dat de Website ter beschikking gesteld wordt over het internet, mobiele netwerken en in samenwerking met Partners en dus dat de kwaliteit en beschikbaarheid van de Website beïnvloed kan worden door factoren die buiten de invloedssfeer van Di Lusso liggen.

12.3 Di Lusso is niet verantwoordelijk voor enige ondersteuning of onderhoud met betrekking tot de Website. Echter, di Lusso kan de Website en haar functionaliteiten van tijd tot tijd – naar eigen goeddunken – updaten, veranderen of aanpassen om uw Gebruikerservaring te verbeteren.

Dit kan resulteren in uitvaltijd (downtime) waarvoor Di Lusso niet verantwoordelijk is.

13 AANSPRAKELIJKHEID

13.1 Niets in deze Voorwaarden zal aansprakelijkheid van di Lusso uitsluiten of beperken, wanneer deze niet uitgesloten of beperkt kan worden onder toepasselijk recht, zoals bij opzet of grove schuld van di Lusso.

13.2 Di Lusso is niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte of gevolg-)schade van jou als gevolg van het gebruik van het Aanbod op de Website. Di Lusso is bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor:

13.2.1 Het juist functioneren van (hyper)links op de Website;

13.2.2 Enige beslissing of aankoop door jou gebaseerd op informatie zoals beschikbaar

gesteld door de Website;

13.2.3 De volledigheid, rechtmatigheid, kwaliteit, veiligheid, bruikbaarheid of enig ander aspect van de producten en diensten die worden uitgevoerd door Partners. Di Lusso is niet verantwoordelijk voor de uitvoering van een tussen jou en een Partner gesloten overeenkomst en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele tekortkomingen in de nakoming daarvan;

13.2.4 Het handelen of nalaten van jou;

13.3 Als wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid

beperkt tot maximaal 200% van de koopprijs van het betreffende product.

14 VRIJWARING

14.1 Voor zover de wet dit toelaat, zal je di Lusso vrijwaren voor en schadeloosstellen inzake

alle aansprakelijkheden, schade, verliezen en kosten (inclusief schikkingskosten en redelijke

advocaatkosten) die voortkomen uit vorderingen van derde partijen die zien op:

14.1.1 enige schade die het gevolg is van uw gedrag met betrekking tot het gebruik

van de Website; en

14.1.2 schending van deze Voorwaarden, een overeenkomst met betrekking tot een

aankoop of enig toepasselijke wet- of regelgeving.

15 OVERIG

15.1 Di Lusso kan deze Voorwaarden of delen daarvan altijd wijzigen. We stellen je op de hoogte

als we (significante) wijzigingen in deze Voorwaarden doorvoeren, bijvoorbeeld via e-mail of

via onze Website. We zullen het bericht van wijziging samen met de gewijzigde Voorwaarden

aankondigen. Je kunt in dat geval weer van onze Website en andere Diensten gebruik maken

als je instemt met de gewijzigde Voorwaarden.

15.2 Als wij (onderdelen van) deze Voorwaarden niet afdwingen, kan dit niet worden beschouwd

als toestemming of afstand van het recht om dit op een later tijdstip of tegenover een andere

Gebruiker wel af te dwingen.

15.3 Als enige bepaling van deze Voorwaarden onrechtmatig, nietig, vernietigbaar of anderszins

niet afdwingbaar wordt geacht, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid

van de overige bepalingen van deze Voorwaarden. Het onrechtmatige, nietige, vernietigbare

of anderszins niet afdwingbare deel wordt (geacht te zijn) vervangen door een geldige en

afdwingbare bepaling die het doel en de strekking van de vervangen bepaling zo dicht

mogelijk benadert.

15.4 Je kunt jouw rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden en de overeenkomst met

betrekking tot een aankoop bij di Lusso niet overdragen aan derde partijen.

15.5 Al onze rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden, kunnen we vrij toewijzen in het

geval van een fusie, overname of verkoop van activa, krachtens de wet of anderszins.

15.6 Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet

ten nadele zijn van jou en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat

deze door jou op een toegankelijke manier kunnen worden bekeken dan wel opgeslagen.

16 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

16.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van di Lusso en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen di Lusso en de consument.

16.2 Op de Website zullen te allen tijde de Voorwaarden ter beschikking worden gesteld op

zodanige wijze dat deze door jou op een eenvoudige manier kan worden bekeken dan wel

opgeslagen.

16.3 In het geval dat naast deze Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden

van toepassing zijn, kan je je in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de

toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

16.4 Deze Voorwaarden en de overeenkomsten die volgen uit alle Diensten van di Lusso worden

uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

16.5 Tenzij in strijd met dwingend recht, zullen geschillen of vorderingen voortvloeiende uit of

in verband met deze Voorwaarden, de overeenkomsten met betrekking tot een aankoop

en eventuele overeenkomsten die volgen uit overige Diensten van di Lusso uitsluitend worden

voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.

17 KLACHTEN, OPMERKINGEN EN SUGGESTIES

17.1 Di Lusso streeft ernaar om je een optimale service te geven. Laat het ons weten als je een

klacht, opmerking of suggestie hebt. Je kunt contact met ons opnemen via info@di-lusso.nl.

17.2 Bij di Lusso ontvangen klachten, opmerkingen of suggesties worden binnen een termijn van

14 dagen na ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd

vraagt, wordt door di Lusso binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van

ontvangst en een indicatie wanneer je een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

17.3 Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Van Amelsfoort Sieraden B.V. handelend onder de handelsnaam di Lusso

Het Sterrenbeeld 42

5215ML ‘s-Hertogenbosch

Nederland

Kamer van Koophandel: 16052743

Btw-nummer 16052743

Algemeen e-mailadres: info@di-lusso.nl

We gebruiken cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Lees meer over hoe we cookies gebruiken in ons privacybeleid. Door op deze website te browsen, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Accepteer Cookies

Je bent met succes geabboneerd!

Deze e-mail is geregistreerd